କାରକ : Karaka In Odia Grammar || Fun Odia Fun

କାରକ 


Karaka Bibhakti In Odia Grammar Odia Byakarana
Karaka Bibhakti In Odia Grammar Odia Byakarana


In English Odia Pronounciation

Karaka - Bakya madhyare kriya pada sahita any pada manankara jeun sabandha rahithaye , tahaku karaka kuhajaye .

karaka sadharanatah chha prakarara 

Jatha - 


1. Karta karaka 

2. Karma karaka 

3. Karana karaka 

4. Sampradana karaka 

5. Apadana karaka 

6. Adhikarana karaka 


1. Karta karaka 

Kriya je sampadana kare , karaye ba jaha sabandha re kounashi kriya kuhajaye taha karta karaka .

Sadharanatah kriya pada purbaru kiye ba kana lagai prasna kale utarare karta karaka milithaye . 

Jeun karta nije kriya sampadana na kari any dwara karaye , tahaku prajojaka karta abm jaha dwara karaye tahaku prajojya karta kahanti .

Karta karaka re prathama bibhakti huye .


2. Karma karaka 

Karta ra kriya sadhanare jaha abhileshita taha karmakaraka .

Sadharanatah kriya purba ru kana kahaku keuthi ku lagai prasna kale utarare karma karaka milithaye 

Karmakarakare dwitiya bibhakti huye .


3. Karana Karaka 

Jaha saharjya re kriya sadhita huye ba kriya sadhana re jiye prakrusta karjyakari taha karana karaka huye .

Sadharanatah kriya pada purbare ' kaha dwara' lagai prasna kale utarare karana karaka milithaye .

Karana karaka re trutiya bibhakti huye .


4. Sampradana karaka

Jahaku kounashi bastu samyak rupe dana karajaye , tahara sampradana karaka huye .

Jatha  - Raja daridra mananku annadana kale .


5. Apadana Karaka 

Kriya dwara gotia bastu any bastu tharu bichhinna heba janagale , jeun bastu tharu bichhina huye tahara apadana karaka hoithaye .

Sadharanath kriya pada purbaru ' kaha tharu ', keuthu lagai prasna kale uttarare apadana karaka milithaye .

Apadana Karaka re panchama bibhakti huye .


6. Adhikarana Karaka 

Kriya jeun sthanare ba jeun samayare sadhita huye , sehi samayare ba stanara adhikarana karaka hoithaye .

Kriya pada purba ru keu thare abm ketebele lagai prasna kale uttarare adhikarana karaka milithaye .

Adhikarana karaka sadharanatah 2 bhagare bibhakta

Jatha -

1. Sthanadhikarana ( Jeun pada dwara kriya ra sthana suchita huye tahaku sthanadhikarana kuhajaye )

2. Kladhikarana ( Jeun pada dwara kriya jeun samayare sadhita huye ba hela boli jana jaye , tahathare kaladhikarana huye )

Jatha - 

Mathia re jala achhi ( Stanadhikarana )

Barsha rutu re kadamba phula phute . ( Kaladhikarana )


Question May Come In Annual Exam School exam Competitive Exam Govt Exam In Odia Grammar 

1.Karaka kahaku kahanti ?

2. Karaka Kete prakarara?

3. Karma karaka o sapradana karaka madhare ki prabheda achhi ?

4. Adhikarana karaka kete prakara ?

5. Apadana karaka kana udaharana saha bujhao ?

6. Karaka re keun bibhakti keun karaka re byabahruta huye ?


Tags - Odia grammar preparation for School exam , 9th class karaka bibhakti , karaka kahaku kuhajaye , Karaka in odia grammar , karaka odia grammar all covered , odia grammar questions and answer for ri si amin etc government exam and competitive exam ct preparation odia grammar for ct bed exam , karaka odia grammar for ct bed exam

Post a Comment

0 Comments